Sat, Sep 28, 2019 @ 12:00PM
John Rousakis Plaza
Savannah, Georgia